fbpx

Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK

RIDE SERVICES s.r.o.
Sídlo: Podkonice 119
IČO: 51074273
IČ-DPH: SK2120580594
Obchodný register Okresného súdu B. Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 32580/S
Tel. kontakt: +421 911 743 375
Email: ride@ride.sk

I. Všeobecné ustanovenia
1.1 Spoločnosť RIDE SERVICES s.r.o., sídlo: Podkonice 119, IČO: 51074273 (ďalej len “predávajúci”) prevádzkuje internetový obchod (ďalej len “e-shop”), v ktorom ponúka svojim zákazníkom tovar na kúpu na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku.

1.2 Predaj tovaru prostredníctvom e-shopu je upravený vo Všeobecných obchodných podmienkach predávajúceho (ďalej len “VOP”).

1.3 Tento reklamačný poriadok nadväzuje a dopĺňa VOP.

1.4 Reklamačný poriadok popisuje spoluprácu medzi kupujúcim a predávajúcim s ohľadom na prípadné chyby tovaru a nároky, ktoré z toho plynú.

1.5 Kupujúci je povinný zoznámiť sa s reklamačným poriadkom a VOP ešte pred objednaním tovaru. Objednaním tovaru od predávajúceho súhlasí s uvedeným reklamačným poriadkom.

1.6 Ako doklad o kúpe vystavuje predávajúci ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad (faktúra). Ak nie je vystavený samostatný záručný list, slúži ako záručný list príslušný nákupný doklad (ďalej len „záručný list“).

1.7 Vylúčenie podnikateľov
Tento reklamačný poriadok sa nevzťahuje na nákup tovarov podnikateľmi, ktorí kupujú tovar v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti podľa VOP. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho/podnikateľa, týkajúce sa chýb tovaru, sú upravené v Obchodnom zákonníku SR.

II. Dĺžka záruky
2.1 Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

2.2 Zákonná záručná doba je 24 mesiacov.

2.3 Predávajúci môže zákonnú dobu predĺžiť. Dĺžka predĺženej záručnej doby je vždy vyznačená na záručnom liste. Pokiaľ v záručnom liste nie je vyznačená iná záručná doba, platí lehota 24 mesiacov.

2.4 Záručná doba sa skladá zo zákonnej lehoty (24 mesiacov) a prípadne predĺženej lehoty. V rámci zákonnej záručnej lehoty sa reklamácie riadia Občianskym zákonníkom č.40/1964 Z. z. § 619-627 s prihliadnutím na tento reklamačný poriadok. Pri predĺženej lehote sa reklamácie riadia výhradne týmto poriadkom.

2.5 Zľavnený tovar
Výnimku môže tvoriť tovar predávaný zo zľavou (tovar poškodený, použitý, nekompletný atď.). Ak je kupujúcim spotrebiteľ a ak ide o veci použité, predávajúci nezodpovedá za chyby zodpovedajúce miere používania alebo opotrebovania, ktoré mal tovar pri prevzatí kupujúcim. Práva zo zodpovednosti za chyby tovaru zaniknú, ak neboli uplatnené do 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Predávajúci môže túto dobu dohodou s kupujúcim skrátiť, nie však na menej ako 12 mesiacov. Túto dobu uvedie predávajúci v doklade o predaji tovaru. U tovarov predávaných za nižšiu cenu z dôvodu chyby či nekompletnosti sa záruka nevzťahuje na chyby, kvôli ktorým bola nižšia cena dohodnutá.

2.6 Práva kupujúceho zo zodpovednosti za chyby tovaru, pre ktorú platí záručná doba, zaniknú, ak nebudú uplatnené v záručnej dobe.

III. Záručné podmienky
3.1 Predávajúci zodpovedá za to, že tovar má pri predaji stanovené parametre. Tovar musí byť bez chýb a musí zodpovedať platným technickým normám.

3.2 Predávajúci zodpovedá za chyby, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim, a za chyby, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe.

3.3 Výnimky zo záruky
Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté nesprávnym použitím tovaru alebo z dôvodu vyššej moci, živelnej udalosti a pod., ani na prípadné škody v dôsledku toho vzniknuté. Ďalej sa záruka nevzťahuje na závady vzniknuté zlou obsluhou, neodborným alebo neprimeraným zaobchádzaním, použitím a inštaláciou, ktoré sú v rozpore s užívateľskou príručkou. Ďalej sa záruka nevzťahuje na poškodenia vzniknuté:
a) mechanickým poškodením tovaru,
b) používaním tovaru v nezodpovedajúcich podmienkach,
c) nadmerným zaťažovaním alebo v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými princípmi,
d) vykonaním nekvalifikovaných zásahov či zmenou parametrov.

3.4 Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za chyby až do doby, keď bol kupujúci povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, záručná doba začne plynúť znova od prevzatia nového tovaru.

3.5 Ak predávajúci pri kúpe tovaru ponúka zákazníkovi k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, je na zákazníkovi, či ponúkaný dar prijme. Dar však nie je predaným tovarom, preto predávajúci nezodpovedá za jeho prípadné chyby. Ak však o prípadných chybách daru vie, je povinný na ne zákazníka pri ponuke daru upozorniť. Ak má dar chyby, na ktoré predávajúci zákazníka neupozornil, je zákazník oprávnený ho vrátiť. Ak zákazníkovi vznikne právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí), je zákazník povinný vrátiť predávajúcemu všetko, čo dostal, t. j. aj tovar prijatý ako dar.

3.6 Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať stav zásielky a tovaru. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou, tým, že zásielka je napr. neúplná (s výnimkou, že objednávka je vybavovaná prostredníctvom viacerých dodávok) alebo poškodená. Ak takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v predávacom protokole prepravcu.

3.7 Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu ride@ride.sk, spísať s dopravcom zápis o škode a tento bez zbytočného odkladu zaslať faxom, e-mailom alebo poštou predávajúcemu. Dodatočná reklamácia neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky dáva predávajúcemu možnosť preukázať, že nejde o rozpor s kúpnou zmluvou.

3.8 Miesto reklamácie
Miestom pre uplatnenie reklamácie v SR je:
(i) na niektorej z pobočiek predávajúceho.

3.9 Kupujúci môže chybný tovar na reklamáciu zaslať prepravnou službou na adresu RIDE SERVICES s.r.o.. Balík by mal byť viditeľne označený slovom “REKLAMÁCIA” a musí obsahovať: reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva), kópiu reklamačného listu, podrobný popis chyby a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (spiatočná adresa, telefónne číslo). Bez uvedeného je znemožnená identifikácia pôvodu a chyby tovaru.

3.10 Kupujúci preukáže platnosť záruky predložením nákupného dokladu a ak bol v minulosti tovar reklamovaný, tiež doložiť doklad o reklamácii. Na reklamačnom liste musí byť rovnaké sériové číslo ako na reklamovanom výrobku (ak má výrobok sériové číslo).

3.11 Predávajúci má právo odmietnuť prijať tovar do reklamácie v prípadoch, kedy je reklamovaný tovar alebo jeho súčasti znečistené alebo nespĺňajú základné predpoklady pre hygienicky bezpečné predanie tovaru do reklamačného procesu.

IV. Spôsob vybavenia reklamácie
4.1 Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, kupujúci má právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia chyby rozhoduje predávajúci, ktorý je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť.

4.2 Kupujúci môže namiesto odstránenia chyby požadovať výmenu tovaru alebo ak sa chyba týka len súčasti tovaru, tak môže požadovať výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby.

4.3 Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia chyby vymeniť chybný tovar za bechybný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

4.4 Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne používať ako tovar bez chyby, kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie peňazí.

4.5 Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak síce ide o odstrániteľnú chybu, ale kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa chyby po jej odstránení tovar riadne používať.

4.6 Ak ide o neodstrániteľnú chybu, ktorá však nebráni riadnemu používaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.

4.7 Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

4.8 Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach, ako je uvedené vyššie.

4.9 Určenie spôsobu
Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z práv spotrebiteľ uplatňuje, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

4.10 Vybavenie reklamácie
Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Za vybavenie reklamácie sa považuje:
(i) odovzdanie alebo odoslanie nového alebo opraveného tovaru kupujúcemu, príp. doručenie informácie, že je tovar pripravený na vyzdvihnutie,
(ii) odoslanie finančných prostriedkov zodpovedajúcich zľave z ceny tovaru či vrátenej kúpnej cene kupujúcemu, príp. odoslanie informácie pre kupujúceho, že príslušná suma je pre neho pripravená na vyzdvihnutie.

Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

4.11 Reklamácia do 12 mesiacov od kúpy
Ak spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

4.12 Reklamácia po 12 mesiacoch od kúpy
Ak spotrebiteľ uplatnil reklamáciu výrobku po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za chybu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa opätovného uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Opätovne uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

4.13 Náklady na odborné posúdenie
Ak spotrebiteľ zašle tovar na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša vždy predávajúci, teda počas celej dĺžky záručnej doby bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia.

Ak je však tovar zaslaný na odborné posúdenie inej ako určenej osobe, teda znalcovi alebo autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady je predávajúci povinný uhradiť spotrebiteľovi iba v prípade, ak odborné posúdenie preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú chybu, a to v lehote do 14 dní odo dňa opätovného uplatnenia reklamácie.

4.14 Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie. Týmto potvrdením je kópia reklamačného protokolu. V tomto potvrdení by mal byť okrem kontaktných údajov predávajúceho a spotrebiteľa uvedený popis chyby a či spotrebiteľ požaduje opravu, výmenu, odstúpenie od zmluvy alebo zľavu z kúpnej ceny v závislosti od charakteru chyby, ako aj dátum uplatnenia reklamácie.

4.15 Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, napr. telefonicky, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi čo možno najskôr, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom, napr. e-mailom.

4.16 Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Týmto písomným dokladom je kópia reklamačného protokolu s vyplnenou kolónkou „vybavenie reklamácie“, list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie alebo sms správa, príp. e-mailová správa obsahujúca informáciu o vybavení reklamácie s písomným potvrdením o jej odoslaní.

4.17 Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia vybavená výmenou, je ďalšia prípadná reklamácia považovaná za prvú reklamáciu tovaru.

V. Súčinnosť kupujúceho
5.1 Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu, resp. autorizovanému servisu, bezodkladne akúkoľvek súčinnosť k overeniu existencie reklamovanej chyby a k jej odstráneniu (vrátane zodpovedajúceho potrebného vyskúšania alebo demontáže tovaru).

5.2 Kupujúci je taktiež povinný dodať tovar pri uplatnení reklamácie čistý a v riadnom obale v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami vrátane všetkých jeho súčastí a príslušenstva, umožňujúcich takéto overenie a odstránenie chyby.

5.3 Kupujúci je povinný prevziať si tovar zo záručnej opravy najneskôr do jedného (1) mesiaca od vyrozumenia o jej vykonaní.

VI. Záverečné ustanovenia
6.1 Tento reklamačný poriadok je platný od 1. 7. 2018.
6.2 Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť reklamačný poriadok bez predchádzajúceho upozornenia umiestnením jeho nového znenia na internetových stránkach e-shopu.
6.3 Kupujúci pri odoslaní objednávky tovaru z e-shopu predávajúceho potvrdzuje súhlas s týmto platným reklamačným poriadkom.