fbpx

Obchodné podmienky

 

I. Základné ustanovenia
1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) záväzne upravujú vzťahy medzi kupujúcim (ďalej len “kupujúci”) a predávajúcim –- spoločnosťou RIDE SERVICES s.r.o. (ďalej len “predávajúci”) v oblasti predaja elektrických bicyklov a s nimi súvisiaceho tovaru a služieb (ďalej len “tovar” a „služby“).

1.2 Predávajúci prevádzkuje na internetových stránkach www.ride.sk internetový obchod (ďalej len “e-shop”), v ktorom ponúka svoj tovar a služby ku kúpe neobmedzenému počtu kupujúcich.

1.3 Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok, a že s nimi bez výhrad súhlasí. Na tieto VOP je kupujúci pred vlastným uskutočnením objednávky predávajúcim dostatočným spôsobom upozornený a má možnosť sa s nimi pozorne zoznámiť.

1.4 Predávajúcim je spoločnosť:

RIDE SERVICES s.r.o.
Sídlo: Podkonice 119
IČO: 2120580594
IČ-DPH: SK2120580594
Obchodný register Okresného súdu B. Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 32580/S
Tel. kontakt: +421 911 743 375
Email: ride@ride.sk

1.5 Kupujúci
Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

1.6 Spotrebiteľ
Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

1.7 Spotrebiteľ pri začatí obchodných vzťahov odovzdáva predávajúcemu svoje kontaktné údaje, nutné pre vybavenie objednávky, prípadne údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch.

1.8 Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Z.z. Občianskeho zákonníka („OZ“), zákona č. 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku („ZoOSnD“), ako aj súvisiacimi predpismi, všetko v aktuálnom znení.

1.9 Podnikateľom sa rozumie:
(i) osoba zapísaná v obchodnom registri,
(ii) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
(iii) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
(iv) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

1.10 Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľom, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v aktuálnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.

1.11 Kúpna zmluva
Predávajúci ponúka svoj tovar na predaj jeho umiestnením na internetovú stránku e-shopu. Ohľadne predaja tovaru prostredníctvom e-shopu vzniká medzi kupujúcim a predávajúcim kúpna zmluva. Kúpna zmluva vzniká uzatvorením na diaľku, ako je upravené ďalej.

1.12 Uzatvorenie kúpnej zmluvy
K uzavretiu kúpnej zmluvy na diaľku dochádza prostredníctvom objednávky kupujúceho, ktorá je ponukou k uzavretiu kúpnej zmluvy a prijatím objednávky (ponuky) predávajúcim. Oznámením o prijatí objednávky (ponuky na uzavretie kúpnej zmluvy) dochádza medzi kupujúcim a predávajúcim k uzavretiu kúpnej zmluvy.

1.13 Objednávka/ponuka na uzatvorenie kúpnej zmluvy
Kupujúci odosiela svoju objednávku predávajúcemu prostredníctvom vyplnenia a odoslania objednávkového formulára v rámci e-shopu. Kupujúci je povinný vyplniť aspoň tie údaje v objednávkovom formulári, ktoré sú označené ako povinné; bez ich vyplnenia nie je možné objednávku odoslať a nemôže dôjsť k uzavretiu kúpnej zmluvy. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť.

1.14 Zrušenie objednávky
Objednávku môže kupujúci zrušiť najneskôr v deň expedície tovaru zo skladu, a to emailom na adresu: ride@ride.sk.

1.15 Prijatie objednávky
Predávajúci potvrdí prijatie objednávky, a tým uzavretie kúpnej zmluvy s kupujúcim prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail), a to na e-mailovú adresu zadanú kupujúcim v jeho objednávke. K uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza doručením potvrdenia o prijatí objednávky na kupujúcim zadanú e-mailovú adresu.

1.16 Vzniknutú kúpnu zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

1.17 Právo
Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe kúpne zmluvy, budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky a budú riešené súdmi Slovenskej republiky.

1.18 Jazyk zmluvy
Kúpna zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Ak vznikne pre potrebu kupujúceho preklad textu zmluvy, platí, že v prípade sporu o výklad pojmov platí výklad zmluvy v slovenskom jazyku.

1.19 Archivácia
Uzavretá kúpna zmluva je Predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím stranám.

1.20 Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu kúpnej zmluvy sú zrejmé z týchto VOP, kde je tento proces popísaný.

1.21 Tieto VOP sú zobrazené na webových stránkach e-shopu www.ride.sk a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

1.22 Náklady na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúcim – použitie prostriedkov komunikácie na diaľku (internet) – si nesie kupujúci a závisí od ním používaných prostriedkoch komunikácie na diaľku a cenách za ich použitie.
1.23 Informácie pred uzavretím zmluvy
Predávajúci jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom týmto informuje pred odoslaním objednávky kupujúceho o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok tak, že:
a) hlavné vlastnosti tovaru alebo charakter služby sú uvedené na príslušnej katalógovej stránke e-shopu,

b) o obchodnom mene a sídle predávajúceho informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v čl. 1.4 týchto obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

c) kontaktné informácie predávajúceho sú uvedené v čl. 1.4 týchto VOP, na týchto kontaktných miestach môže kupujúci uplatniť aj reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet a pod.,

d) celková cena tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní, ako aj o náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky sú uvedené na príslušnej katalógovej stránke e-shopu,

e) platobné podmienky, dodacie podmienky a doba expedície tovaru (lehota, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar) sú uvedené na príslušnej katalógovej stránke e-shopu,

f) informácie o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií sú uvedené v reklamačnom poriadku, ktorý je umiestnený na príslušnej podstránke e-shopu predávajúceho,

g) sťažnosti a podnety kupujúceho je možné odosielať emailom alebo poštou na všetky kontaktné údaje predávajúceho. Všetky budú bezodkladne vybavené,

h) informácie o práve kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, o podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy, vrátane formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy, sú uvedené v čl. 7 týchto VOP, predávajúci zároveň poskytol samotný formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý je umiestnený na príslušnej podstránke e-shopu, spotrebiteľ znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu a zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru,

i) informácie o zodpovednosti predávajúceho za chyby tovaru a záruke poskytovanej predávajúcim tovaru alebo služby najmä podľa ust. § 622 a 623 Občianskeho zákonníka sú uvedené nižšie a v reklamačnom poriadku, ktorý je umiestnený na príslušnej podstránke e-shopu,

j) predávajúci sa zatiaľ nezaviazal dodržiavať kódex správania,

k) kupujúci je povinný zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku, len ak je to výslovne uvedené pri príslušnom tovare v e-shope predávajúceho,

l) predávajúci sa zatiaľ nezaviazal využívať systém alternatívneho riešenia sporov,

V prípade, že zákazník nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, zákazník má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

m) kupujúci môže požiadať predávajúceho o zaslanie písomného vyhotovenia alebo potvrdenia o uzavretí kúpnej zmluvy a predávajúci mu toto bezodkladne zašle na adresu uvedenú kupujúcim,

n) jazykom ponúkaným na uzatvorenie zmluvy je slovenský jazyk.

1.24 Ak predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o úhrade dodatočných poplatkov alebo iných nákladov alebo o nákladoch na vrátenie tovaru, kupujúci nie je kupujúci povinný tieto dodatočné náklady alebo poplatky uhradiť.

II. Dozor
Orgán dozoru vykonáva:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

III. Bezpečnosť a ochrana informácií a ochrana osobných údajov
3.1 Osobné údaje kupujúceho sú spracúvané podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoOOU“). Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci spracúva jeho osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia, príp. IČO, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako „osobné údaje“).

3.2 Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, na svojom užívateľskom účte, pri objednávke vykonanej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.
3.3 Poskytnuté osobné údaje budú spracúvané len predávajúcim alebo ním určeným spracovateľom. Tretím osobám bude umožnený prístup k osobným údajom zákazníkov len v prípadoch stanovených platnou právnou úpravou (najmä v priebehu správneho či trestného konania, ochrany práv spotrebiteľa). V prípade, ak bude tovar doručovaný Slovenskou poštou alebo kuriérskou spoločnosťou, osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, dodacia adresa, telefón a e-mail budú poskytnuté dopravcovi zvolenému kupujúcim.
3.4 Osobné údaje bude predávajúci spracúvať v súlade s osobitnými predpismi. Osobné údaje budú spracúvané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

3.5 Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že ide o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

3.6 V prípade, ak sa kupujúci domnieva, že predávajúci alebo sprostredkovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov v rozpore so zákonom, môže požiadať predávajúceho alebo sprostredkovateľa o vysvetlenie.

3.7 Podľa ZoOOU má kupujúci právo, okrem iného, na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov, na informácie o zozname osobných údajov, ktoré o ňom predávajúci spracúva, a ďalšie práva uvedené v § 28 ods. 1 ZoOOU.

3.8 Kupujúci rovnako môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 ZoOOU, aby predávajúci spracoval a uchovával jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a email pre účely zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaný tovar alebo službu (vrátane marketingu) a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaný tovar alebo službu a marketingu, a to po dobu 3 rokov odo dňa poskytnutia tohto súhlasu.

3.9 Kupujúci má právo svoj súhlas s poskytnutím svojich osobných údajov na marketingové účely kedykoľvek písomne zmeniť či odvolať, a to na e-mailovej adrese ride@ride.sk. Kupujúci má právo, okrem iného, na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov, na informácie o zozname osobných údajov, ktoré o ňom predávajúci spracúva, a ďalšie práva uvedené v § 28 ods. 1 ZoOOU.

IV. Ceny
4.1 Kupujúci kupuje tovar alebo službu v e-shope za tam uvedené ceny. Odoslaním objednávky kupujúci akceptuje kúpnu cenu tovaru alebo služby podľa ponuky predávajúceho v e-shope.

4.2 Kúpna cena tovaru alebo služby, uvedená v e-shope vrátane DPH, je konečná.

4.3 Kúpna cena tovaru platí vždy v okamihu uskutočnenia objednávky kupujúcim bez ohľadu na jej neskoršie zmeny.

4.4 Popri kúpnej cene nesie kupujúci prípadne ešte náklady na:
(i) dopravu tovaru, a to podľa jeho voľby pri objednaní tovaru a v cene, ktorá je uvádzaná v e-shope,
(ii) vykonanie platby kúpnej ceny, a to podľa ním vykonanej voľby spôsobu platenia kúpnej ceny, náklady na vykonanie platby kúpnej ceny závisí na poskytovateľovi týchto služieb kupujúcemu.

V. Platobné podmienky
5.1 Kupujúci je povinný pri objednávke tovaru zvoliť jeden z ponúkaných spôsobov platenia tovaru.

5.2 Predávajúci predpokladá a umožňuje tieto spôsoby platenia ceny tovaru:

(i) platba prevodom na bankový účet
(ii) platba v hotovosti na bankový účet RIDE SERVICES s.r.o.
(iii) platba v hotovosti prostredníctvom registračnej pokladne pri prevzatí tovaru na výdajnom mieste,

5.3 Tovar zostáva do úplného zaplatenia majetkom predávajúceho.

5.4 Potvrdením objednávky súhlasí kupujúci s povinnosťou platby ceny tovaru a nákladov na dopravu a vykonanie platby podľa voľby kupujúceho.

VI. Dodacie podmienky
6.1 Tovar bude predávajúcim dodaný kupujúcemu spôsobom, ktorý si kupujúci zvolil v objednávke tovaru.

6.2 Predávajúci predpokladá a umožňuje tieto spôsoby dodania tovaru:
(i) Osobný odber: Tovar môže prevziať iba kupujúci. Osoba preberajúca tovar musí poznať číslo objednávky tovaru, prípadne mať so sebou vytlačenú objednávku tovaru,
(ii) Zasielanie prepravnou službou – cena prepravy sa riadi podľa cenníka aktuálneho v deň objednávky,
(iii) Zasielanie kuriérom – cena prepravy sa riadi podľa cenníka aktuálneho v deň objednávky.
6.3 Kupujúci, ktorý je podnikateľom, je povinný (kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je tento postup odporúčaný), aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná, s výnimkou prípadov, keď je objednávka vybavovaná viac dodávkami (potom sa jednotlivé dodávky nepovažujú za neúplné), alebo poškodená. Ak takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu. V prípade, že poškodenie obsahu zásielky kupujúci zistí po jeho prevzatí, je nutné do 24 hodín zaslať zápis o poškodení zásielky na e-mailovú adresu ride@ride.sk.

6.4 Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavujú spotrebiteľa práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že nejde o rozpor s kúpnou zmluvou.
6.5 Tovar bude dodaný v termíne závislom na kupujúcim zvolenom spôsobe dodania tovaru, ako bude vyplývať z objednávky kupujúceho a v príslušnom dodacom termíne uvedenom pri tovare v rámci e-shopu. Ak je uvádzaná doba expedície, znamená to, že predávajúci zabezpečí v uvedenej lehote odovzdanie tovaru dopravcovi (alebo odovzdanie na odberné miesto) a k tejto lehote je nutné pripočítať dobu doručovania daného dopravcu podľa voľby kupujúceho.

VII. Odstúpenie od zmluvy
7.1 Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ
V zmysle ustanovenia § 7 ZoOSnD (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

7.1.1 Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

7.1.2 Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

7.1.3 Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

7.1.4 Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu, prípadne osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

7.1.5 Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

7.1.6 Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

7.1.7 Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách a pred začatím poskytovania služieb udelil výslovný súhlas, spotrebiteľ je povinný uhradiť predávajúcemu iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.

7.2 Tovar je spotrebiteľ povinný vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal, inak zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

7.3 Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 7 zákona č. 102/2014 Z. z., darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky a pod.

7.4 Pri vystavení dobropisu môže byť po kupujúcom vyžadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením OP kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov (v zmysle §11 zákona 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov).

7.5 Odstúpenie musí byť uskutočnené tak, že kupujúci v uvedenej lehote odošle predávajúcemu oznámenie o odstúpení od zmluvy na adresu RIDE SERVICES s.r.o. Kupujúci môže vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky na adresu ride@ride.sk. Ak kupujúci využije túto možnosť, predávajúci bezodkladne potvrdí e-mailom prijatie odstúpenia od zmluvy.

7.6 V súlade s ust. § 7 ods. 6 ZoOSnD kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:
– predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
– predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
– predaj tovaru, ktorý bol v čase po uzavretí zmluvy a prevzatí tovaru od predávajúceho kupujúcemu zmontovaný, zložený alebo použitý takým spôsobom, že jeho opätovné uvedenie do pôvodného stavu predávajúcim nie je možné bez vynaloženia zvýšeného úsilia a zvýšených nákladov.

7.7 Predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť do okamihu odoslania tovaru, najmä z dôvodu momentálne vzniknutej nedostupnosti objednaného tovaru kupujúcim. O odstúpení je však predávajúci povinný bezodkladne informovať kupujúceho na e-mailovú adresu zadanú kupujúcim v objednávke. Pred odstúpením je predávajúci oprávnený ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie. Kupujúci má právo náhradné plnenie odmietnuť a odstúpiť od kúpnej zmluvy. V tomto prípade nemajú zmluvné strany voči sebe žiadne nároky.

7.8 Ustanovenia čl. 7 týchto VOP výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa. V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže od kúpnej zmluvy odstúpiť iba:
(i) z dôvodov uvedených v obchodnom zákonníku a iných právnych predpisoch,
(ii) v prípade špeciálnych akcií predávajúceho na vrátenie tovaru bez ohľadu na to, či je kupujúci spotrebiteľom alebo podnikateľom.

VIII. Záručné a reklamačné podmienky
8.1 Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruky za predaný tovar. Záruka sa poskytuje za podmienok stanovených právnymi predpismi Slovenskej republiky.
8.2 Ako záručný list tovaru slúži nákupný doklad, pokiaľ nie je vystavený špeciálny záručný list.
8.3 Bližšie podmienky záruky a ich reklamácií sa riadia reklamačným poriadkom predávajúceho.
8.4 Ak nie je uvedené inak, záručná doba všetkých tovarov je pre kupujúceho/spotrebiteľa 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Záruka a záručná doba pri kupujúcom/podnikateľovi, ktorý kupuje tovar v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti sa riadi najmä ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení.

IX. Záverečné ustanovenia
9.1 Tieto VOP sú platné od 1.1.2015
9.2 Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto VOP bez predchádzajúceho upozornenia umiestnením ich nového znenia na internetových stránkach e-shopu.
9.3 Kupujúci pri odoslaní objednávky tovaru z e-shopu predávajúceho potvrdzuje súhlas s týmito platnými VOP.
9.4 Predávajúci si vyhradzuje použitie týchto VOP pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom e-shopu a neakceptuje žiadne všeobecné obchodné podmienky kupujúcich.

——-

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY V ZMYSLE ZÁKONA č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1.
Právo na odstúpenie od zmluvy
Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar).
Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese ride@ride.sk. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali.
(Ak máte záujem, môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom našej internetovej stránky [ride@ride.sk]. Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme na trvanlivom nosiči (napríklad e-mailom)
Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
2.
Dôsledky odstúpenia od zmluvy
Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.
Tovar vyzdvihneme.“ alebo „Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu sídla spoločnosti /adresu našej vzorkovej predajni najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.“

———–

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)
– Komu ………….. [Predávajúci RIDE SERVICES s.r.o., so sídlom: Podkonice 119, 976 13 Podkonice, IČO: 51074273, e-mail:]:
– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : …………..
– Dátum objednania/dátum prijatia* …………..
– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..
– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..
– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) …………..
– Dátum …………..